په عمده توګه د نوي درمل جوړونې منځګړیتوب په پراختیا او تولید کې بوخت دي

د سرطان ضد، د زړه، عصبي ناروغیو او نورو برخو کې ښکیل دي

top_03
head_bg1

Apis Intermediates Centrifugal

factory2

د Apis منځنۍ وچه

factory3

د Apis منځګړیتوب د مور د شرابو بیا رغونه

factory4

Apis Intermediates مصنوعي تعامل


factory

TIPS